Välitystoiminnan yleiset sopimus- ja toimitusehdot

Nämä sopimusehdot koskevat toiminimen AutoPortal Tradek, jäljempänä kutsuttu Tradek tai Välittäjä TRADEK, LY-tunnus 1431351-8 asiakkailleen (asiakas) tarjoamia palveluja liittyen auton hankkimiseen Saksasta tai muualta Euroopasta

1.1 Sopimuksen muoto ja sisältö

Palvelusta tehdään aina kirjallinen sopimus. Sopimus syntyy, kun asiakas tilaa Välittäjä TRADEKltä palvelun TRADEKin nettisivuston kautta. Tilaamisen yhteydessä asiakkaan tietoon sivustolla tai erikseen annetut sopimusta ja siihen sisältyviä palveluja koskevat seikat ovat osa tätä sopimusta. Tilauksessa eritellyt palvelun osat ovat suoritteita, joita sopimusteknisesti käsitellään ja jotka hinnoitellaan yhtenä kokonaisuutena. Tilauksessa määritellään sopimuksen tarkoittaman palvelun sisältö, alkamisajankohta, suunniteltu kestoaika, tehtävien, velvollisuuksien ja vastuiden jako asiakkaan ja Välittäjä TRADEKin kesken sekä eri palvelutoiminta etukäteen sovittu hinta ja valinnaisten tai palvelun kestäessä kertyvien palvelun osien yksikköhinnat. Tilaukseen ovat kummatkin osapuolet myös velvollisia merkitsemään omat henkilötietonsa ja sopimusta sovellettaessa käytettävät yhteystietonsa siinä laajuudessa kuin toimeksiannon suorittaminen edellyttää.

1.2 Mediat

Kaikki muutokset sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja siten, että ne on molemmin puolin hyväksytty viimeistään ennen muutetun palvelun aloittamista. Kirjeenvaihto tapahtuu pääsääntöisesti ensi sijassa sähköpostin välityksellä. Muiden viestimien kautta annetut sopimusta koskevat tiedotukset eivät päde. Erityisesti tekstiviestin tai chat ruudun, facebookin, whatsappin tai muun kanavan kautta annettu viesti ei ole sopimuksen tarkoittama ilmoitus. Suulliset muutokset katsotaan molemmin puolin hyväksytyiksi ja päteviksi ainoastaan, jos muutosta ehdottanut osapuoli toimittaa vastapuolelle vastaavan kirjallisen vahvistuksen yhden (1) vuorokauden kuluessa tai viimeistään ennen kuin muutosta sovelletaan. Muutoin toimitaan viimeisen kirjallisen sopimuksen ja näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Välittäjä TRADEK ei ole velvollinen pitämään asiakkaaseen yhteyttä puhelimitse, ellei tähän ole tilanteesta johtuen erityistä syytä, esimerkiksi kiireellistä päätöstä vaativassa tilanteessa.

1.3 Sopimuksen syntyminen

Välittäjä TRADEKin antama tarjous muuttuu samansisältöiseksi toimeksiantosopimukseksi asiakkaan hyväksymisellä joko allekirjoituksin tai hyväksynnän ilmaisulla sähköisessä muodossa tai suorittamalla sopimukseen liittyviä maksuja, jolloin hyväksyminen erityisesti varmistetaan sähköpostin välityksellä. Sähköpostivastaus otsikkotietoineen (headers) katsotaan allekirjoituksen veroiseksi, kun se on lähetetty asiakkaan sopimukseen merkitsemästä sähköpostiosoitteesta. Myös sopimukseen perustuva maksusuoritus katsotaan hyväksynnän ilmaukseksi ja maksua vastaava tosite tai sen kopio vastaa allekirjoitusta.

1.4 Voimassaolo

Sopimus on voimassa ja sitoo osapuolia, kunnes se joko päättyy, raukeaa, peruutetaan tai puretaan. Sopimusaikaa voidaan siirtää tai sopimus uusia molemminpuolisella kirjallisella suostumuksella. Sopimusta ei asiakas voi siirtää, pantata, myydä, eikä vastikkeettakaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Asiakas voi kuitenkin omalla vastuullaan sisällyttää sopimukseensa alitoimeksiannon toiselle henkilölle, joka myös osallistuu samaan aikaan samaan palveluun asiakkaan kanssa. Tällöinkin sopimuksen Välittäjä TRADEKin kanssa tehnyt osapuoli yksin on sopimussuhteessa Välittäjä TRADEKin kanssa ja vastaa molempien sopimuksen mukaisista velvoitteista kuten omastaan.

1.5 Lakkaaminen

Sopimus lakkaa, kun toimeksiannon keskeinen sisältö on suoritettu, Välittäjä TRADEKin osalta, kun hän on luovuttanut auton ja luovutukseen liittyvät asiakirjat ja esineet joko rahdinkuljettajalle tai suoraan asiakkaalle sekä suorittanut mahdollisesti palautettavan tai korvattavan summan asiakkaalle, ja asiakkaan osalta, kun hän on vastaanottanut auton ja esineet tai palvelut ja suorittanut palkkiot loppuun (päättyminen), tahi sopimus raukeaa 30 päivän kuluttua tarjouksen hyväksymispäivästä, ellei etsinnästä vastaava osapuoli, Välittäjä TRADEK tai asiakas, ole siinä ajassa voinut osoittaa riittävästi asiakkaan hakuehtojen mukaisia autoja (raukeaminen), kumpi ensin tapahtuu.

1.6 Peruuttaminen

Sopimus voidaan peruuttaa vakavan henkilökohtaisen syyn tai ylivoimaisen esteen johdosta, ellei Välittäjä TRADEK ole sihen liittyviä suoritteita vielä osaksikaan luovuttanut asiakkaalle (peruuttaminen).

1.7 Purkaminen

Sopimus voidaan purkaa molemminpuolisella kirjallisella suostumuksella jomman kumman vaatimuksesta (purkaminen), jolloin purkuehdoista sovitaan molemmin puolin kohtaa 1.9 soveltaen. Purkamis- tai keskeyttämispyyntöön mennessä luovutetuista suoritteista Välittäjä TRADEKllä on oikeus veloittaa hinnaston mukainen tai hinnaston yksikköhintoja soveltaen laskettu korvaus.

1.8 Raukeaminen

Raukeamiseen, peruuttamiseen tai purkamiseen mennessä suoritettu tai luovutettu maksamaton palvelun osa veloitetaan asiakkaalta laskulla. Raukeamiseen tai purkamiseen mennessä maksettu, vielä suorittamattoman tai luovuttamattoman palvelun osan osuus palautetaan asiakkaalle. Hyväksymätön tarjous on voimassa 1 (yhden) kalenterikuukauden sen lähettämispäivästä.

1.9 Lakkaamisen vaikutukset

Välittäjä TRADEKin joutuessa peruuttamaan sopimuksen tai siirtämään toimeksiannon tai sen osan suorittamista, rajoitetaan Välittäjä TRADEKin vastuu enintään peruuntuneesta toimeksiannosta tai sen peruuntuneesta tai siirretystä osasta sovittujen palkkioiden yhteismäärän suuruiseksi. Asiakkaan peruuttaessa tai purkaessa sopimuksen, erääntyvät kaikki maksamatta olevat palkkiot niiltä osin, kuin Välittäjä TRADEK on luovuttanut suoritteita tai tilannut alihankintapalveluja, välittömästi maksettaviksi. Viivästyneistä maksusuorituksista peritään Suomen lain mukainen viivästyskorko ja sallitut perintäkulut.

1.10

Välittäjä TRADEKin peruuttaessa tai purkaessa toimeksiannon hän palauttaa asiakkaan ehkä jo maksamat varat, joita vastaava osa toimeksiannosta tai toimenpiteestä on suorittamatta. Välittäjä TRADEKin mahdollisesti antamat vakuudet mitätöityvät sopimuksen rauetessa, purkautuessa ja peruuntuessa. Kaikki sopimusta koskevat muutokset ja ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti. Ylivoimainen este vapauttaa sekä Välittäjä TRADEKin että asiakkaan vahingonkorvausvastuusta, mutta ei vastaanotettujen suoritteiden maksamisesta eikä suorittamattoman palvelun osan hinnan palauttamisesta (Force Majeure-varaus).

1.11

Jos sovitun toimeksiannon, palvelun tai sen osan loppuun suorittaminen asian luonteesta johtuen ulottuu sopimuksen voimassaoloajan yli, rajoitetaan tällaisen suoritteen luovutukseen liittyvät, näissä sopimusehdoissa mainitut vastuut ja velvollisuudet koskemaan ainoastaan puuttuvan suoritteen arvoa ja laajuutta ja katsotaan sopimus kuitenkin muilta osin täytetyksi ja päättyneeksi. Sama koskee erillistoimenpidettä, jonka suorittamisesta on sovittu muutoin kuin alkuperäisessä toimeksiantosopimuksessa tai tilauksessa.

2.1 Välittäjä TRADEKin velvollisuudet, asema ja vastuut

2.1.1

Välittäjä TRADEK sitoutuu asiakkaan ohjauksen mukaisesti valvomaan ja edistämään asiakkaan etua kaikissa toimeksiannon vaiheissa, vastuullisesti hoitamaan auton asiakirjoihin tehtävät muutokset voimassaolevien määräysten mukaan, sekä suullisesti kääntämään ja selittämään asiakkaalle kauppoihin liittyvät asiakirjat ja menettelytavat tarpeellisessa laajuudessa.

2.1.2 Suoritustavat

Välittäjä TRADEK joko suorittaa palvelun osan itse tai käyttää vastaavia alihankintapalveluja. Välittäjä TRADEK ja alihankkija vastaavat kukin omasta työstään suoraan asiakkaalle.

2.1.3

Välittäjä TRADEK ei vastaa ostetun auton ominaisuuksista asiakkaalle, vaan myyjä. Asiakas valitsee, tarkastaa ja ostaa auton Välittäjä TRADEKin antamien tietojen nojalla sekä vastaa valinnastaan itse. Välittäjä TRADEK toimii saksalaisten tai muun eurooppalainen ulkomaan kauppatapojen, asiakirjojen ja säännösten neuvonantajana ja autoa koskevien tietojen Välittäjä TRADEKinä, ja vastaa itse hankkimiensa tietojen oikeellisuudesta sekä viranomaisasioiden oikeasta, mahdollisimman nopeasta ja lainmukaisesta hoidosta. Myyjä vastaa antamiensa tietojen ja esittämiensä paperien oikeellisuudesta ja aitoudesta sekä myymänsä auton kunnosta Saksan ja Euroopan Yhteisön lakien ja säännösten mukaan suoraan asiakkaalle. Välittäjä TRADEK tarkastuttaa auton asiakkaan puolesta, jos tarkastuspalvelu sisältyy toimeksiantoon, ja lausuu kokemuksensa perusteella mielipiteensä auton kunnosta ja hinnasta sekä myyjän luotettavuudesta, mutta ei pyri vaikuttamaan asiakkaan ostopäätökseen muuten kuin ainoastaan välittämällä asiakkaalle edellä mainittuja tietoja.

2.1.4

Välittäjä TRADEK ei saa antaa lainopillista neuvontaa eikä saa toimia asianajajana. Jos asiakkaan ja myyjän välille syntyy riita-asia tai asiakas haluaa esittää myyjälle vaatimuksia jälkeenpäin, voi Välittäjä TRADEK toimia eri sopimuksella ja eri korvausta vastaan käytännön toimenpiteiden neuvonantajana, tulkkina, tekstien sisällön kääntäjänä ja asiamiehenä sekä tarvittaessa osoittaa asiakkaalle saksalaisen, autoalaa tuntevan laillistetun asianajajan, jonka kanssa asiakas voi myös itse suoraan asioida Suomen kielellä.

2.1.5

Välittäjä TRADEK ei vastaa siitä, että valittavina olevat autot, jo valittu auto tahi jo myyjältä varattu, tilattu tai ostettu auto voidaan asiakkaan haluamalla tavalla, hinnalla tai ajankohtana ostaa ja viedä pois Saksasta. Välittäjä TRADEK on ainoastaan velvollinen pyrkimään kaikin tavoin siihen, että asiakkaan osto- ja vientitavoite toteutuu, mutta ei ole vahingonkorvausvelvollinen, ellei tavoite Välittäjä TRADEKstä riippumattomasta syystä toteudu asiakasta tyydyttävällä tavalla tai haluttuna ajankohtana.

2.1.6

Välittäjä TRADEK ei vastaa siitä, että markkinoilta yleensä tai asiakkaan käytettävissä olevan ajan puitteissa ja sopimuksen voimassaoloajan sallimalta etäisyydeltä löytyy riittävä tai haluttu määrä asiakkaan määrittelemiä autoja valittaviksi. Välittäjä TRADEKin vastuu autojen löytymisestä, kun etsintätehtävä on uskottu Välittäjä TRADEKlle, rajoittuu etsintätehtävästä sovitun palkkion määrään siten, että ellei sopimuksen mukaista vähimmäismäärää vaihtoehtoisia autoja löydy, ei Välittäjä TRADEK peri etsintäpalvelusta sovittua korvausta. Asiakkaalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen valittavissa olevien autojen vähyyden johdosta.

2.1.7

Jos etsintätehtävä on jätetty asiakkaan vastuulle, ei Välittäjä TRADEK ole velvollinen myöhemminkään ennen palvelun aloittamista tai palvelun kestäessä etsimään täydentäviä tai vaihtoehtoisia ehdokkaita, ellei asiakas siirrä etsintävastuuta Välittäjä TRADEKlle hyvissä ajoin ennen sopimusajan umpeen kulumista. Jos Välittäjä TRADEK vastaa etsinnästä, huolehtii hän joka tapauksessa siitä, että ainakin 3 (kolme) asiakkaan antamat kriteerit täyttävää tai lähinnä vastaavaa autoa on asiakkaan valittavana sopimuksen voimassaoloaikana jossakin Saksan Liittotasavallan alueella.

2.1.8

Välittäjä TRADEK ei ole velvollinen noudattamaan asiakkaan toivomaa aikataulua ja tarkastamaan ehdotettuja autoja tai ottamaan myyjiin yhteyttä asiakkaan esittämänä aikana. Välittäjä TRADEKllä on oikeus noudattaa omaa työaikatauluaan ja tarvittaessa käyttää palveluun koko sopimuksen voimassaoloaika. Asiakas hyväksyy riskin, että ehdotettu auto ei enää ole myytävänä, kun Välittäjä TRADEK ottaa myyjään yhteyttä, eikä asiakkaalla tämän johdosta ole oikeutta esittää vaatimuksia tai ehtoja Välittäjä TRADEKlle.

2.1.9

Tarkistettuaan ostettavaksi aiotun auton on Välittäjä TRADEK tai hänen edustajansa kuitenkin velvollinen raportoimaan auton kunto, antamaan lausuntonsa ja hankkimaan ostopäätös asiakkaalta puhelimitse.

2.2 Asiakkaan velvollisuudet, asema ja vastuut

2.2.1

Asiakas sitoutuu käyttämään sopimuksen voimassaoloaikana Välittäjä TRADEKin palveluja tämän sopimuksen mukaisesti ja Välittäjä TRADEKin avustuksella tarkastamaan, ostamaan ja maksamaan tarjouspyynnössään määrittelemänsä auton, ellei erityistä syytä kaupasta pidättäytymiseen ilmene. Asiakas sitoutuu suorittamaan välityksestä sovitut palkkiot ja korvaukset sopimuksen mukaisesti. Asiakas sitoutuu myös suorittamaan auton siirtämisestä ja rahtauksesta aiheutuvat sopimuksen mukaiset kulut ja maksut etukäteen.

2.2.2

Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Välittäjä TRADEKlle kaikista mahdollisista tiedossaan olevista palvelun kulkuun, kestoaikaan ja päättymiseen sekä auton vastaanottoon liittyvistä seikoista.

2.2.3

Välitettäville autoille hankkii Välittäjä TRADEK pakollisen liikennevakuutuksen mikäli auto siirretään satamaan tai rahdinkuljettajalle ajamalla. Jos asiakas haluaa suojata autonsa siirron ja rahtiosuuden ajaksi myös kaskovakuutuksella, tulee hänen sopia vakuutuksesta vakuutusyhtiönsä kanssa hyvissä ajoin ennen ajoon ryhtymistä.

2.2.4

Asiakas on velvollinen suorittamaan hyvissä ajoin ja viimeistään neljä (3) täyttä pankkityöpäivää ennen aiottua auton tarkastusta ja ostoa Välittäjä TRADEKlle tarvittavat, sopimuksessa eritellyt varat.

2.2.5

Jos etsintätehtävä on sopimuksessa jätetty asiakkaalle, tulee asiakkaan huolehtia siitä, että Välittäjä TRADEK saa hyvissä ajoin ennen sopimusajan umpeen kulumista tiedon ehdolle asetetuista autoista ja niiden keskinäisen suosituimmuusjärjestyksen.

2.2.6

Asiakkaan laiminlyönnistä johtuvista vaikeuksista, tappioista tai kuluista vastaa asiakas itse. Autoon kohdistuvista, tämän sopimuksen ulkopuolella olevista kuluista vastaa auton omistaja, siis asiakas. Erityisesti tämä koskee auton ripeästi jälleen ajokuntoiseksi saattamista vian ilmettyä siirtoajon aikana, hinausta, säilyttämistä ja starttiapua sekä auton vakuuttamista ostohetken jälkeen. Jos Välittäjä TRADEKlle syntyy autoon kohdistuvia sopimuksen ulkopuolisia kuluja, on Välittäjä TRADEKllä oikeus saada tositteita vastaan asiakkaalta vastaava täysi korvaus.

2.3.Vastuurajat ja reklamaatio

2.3.1

Välittäjä TRADEK vastaa autosta oston jälkeen Välittäjä TRADEKlle luovuttamisen hetkestä siihen hetkeen asti, jolloin Välittäjä TRADEK luovuttaa auton rahdinkuljettajalle tai siirtoajon suorittavalle alihankkijalle, ellei tämä ole Välittäjä TRADEKin palveluksessa. Rahdinkuljettaja tai siirtäjä vastaa autosta vastaanotosta asiakkaalle tai varustamolle luovutukseen saakka. Eri luovutusvaiheiden kirjaamisesta vastaa kukin luovuttava tai vastaanottava osapuoli. Asiakas huolehtii itse vastaanottohetken muistiin kirjaamisesta ottaessaan auton, esineen tai suoritteen vastaan.

2.3.2

Asiakas on velvollinen tarkastamaan auton (tavaran) sekä ulko- että sisäpuolelta välittömästi saatuaan sen haltuunsa, jo luovutuspaikalla, ja reklamoimaan todennäköisestä kuljetusvaurioista luovuttajalle heti, ennen auton siirtämistä luovuttajan näköpiiristä. Kaikki reklamaation aiheet on asiakkaan yksilöitävä ja dokumentoitava heti uhalla, että moite voidaan katsoa aiheettomaksi. Mikäli mahdollista, asiakkaan on syytä valokuvata auto ennen vastaanottamista, erityisesti niiltä osin, joissa asiakas epäilee Välittäjä TRADEKin työvirhettä, kuljetusvauriota tai puutteellista luovutusta. Reklamaation aiheesta on ilmoitettava Välittäjä TRADEKlle heti, jotta moitteen aiheellisuus voidaan varmistaa. Asiakas voi vetää aiheettoman reklamaation takaisin, mutta rahdinkuljettaja ei pääsääntöisesti ole velvollinen hyväksymään jälkeenpäin tehtyä moitetta.

2.3.3

Myyjän tuotevastuu koskee vain kuluttajan asemassa olevaa ostajaa. Reklamaatio autossa ilmenevästä, jo kaupantekohetkellä autossa olleesta viasta, jota ei tarkastaessa, koeajossa tai vastaanottaessa voitu havaita, ja josta asiakas ei ollut autoa ostaessaan tietoinen, on osoitettava auton saksalaiselle myyjälle ja voidaan toimittaa Välittäjä TRADEKlle käännöstä ja edelleen toimittamista varten. Välittäjä TRADEK on velvollinen avustamaan asiakasta vaatimusten ohjaamisessa siten, että myyjä reklamaatiotapauksessa joutuu vastaamaan viallisesta tuotteestaan Saksan lainsäädännön mukaisesti. Reklamaatio-oikeus on kuluttajalla myös ns. toissijaisesta viasta eli viasta, jonka aiheuttaa autossa kaupantekohetkellä ollut toinen, havaitsematta jäänyt vika tai puute. Myyjän tuotevastuu ei kata kulutusosia, jotka normaalikäytössäkin on aika ajoin uusittava tai korjattava. Myyjän tuotevastuu jatkuu enintään 6kk kaupanteosta. Yksityishenkilöllä myyjänä on tuotevastuulain mukaan oikeus kauppa-asiakirjaan otetulla lausekkeella rajata tai kokonaan poistaa vastuunsa auton kunnosta. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan voi koskea harhaanjohtavia tietoja tai tuottamuksellista petosta, kuten vääriä tietoja auton ajokilometreistä, salattua kolarivauriota tai vaihtomoottoria.

2.3.4

Reklamaatio autossa ilmenevästä viasta tai puutteesta verrattuna asiakkaan tiedossa jo oleviin seikkoihin, jota Välittäjä TRADEK ei tarkastuksen perusteella ole asiakkaalle ennen hänen ostopäätöstään raportoinut, ja josta asiakas siis ei ollut auton ostopäätöstä tehdessään tietoinen, on asiakkaan annettava Välittäjä TRADEKlle kohdan 2.3.2 mukaisesti heti, ja viimeistään viiden (5) päivän kuluessa auton vastaanottamisesta, samalla ilmoittaen vaatimuksensa Välittäjä TRADEKlle tämän virheen johdosta. Välittäjä TRADEK on velvollinen antamaan asiakkaalle vastineensa ja tiedon, hyväksyykö hän reklamaation tai vaatimuksen seitsemän (7) päivän kuluessa reklamaation saamisesta. Saamishetkeksi luetaan sähköpostiviestinä lähetetyn ilmoituksen vastaanottoviesti lähjettäjälle tai kirjatun kirjeen vastaanottotodiste.

Välittäjä TRADEK vastaa työvirheestään sen työsuoritteen nettosummaan saakka, jota reklamaatio vaatimus koskee. Kuluja ei palauteta.

3. Toiminta sopimuksen päätyttyä

3.1

Sopimus ja toimeksianto koskevat Välittäjä TRADEKin toimintaa sopimuksen tekohetkestä toimeksiannon päättymiseen. Välitystoimeksiannon päätyttyä ei Välittäjä TRADEKllä ole velvollisuutta toimeksiantoon kuuluvana luovuttaa asiakkaalle muita suoritteita kuin toimeksiantosopimukseen sisältyvien toimenpiteiden mahdollisesti loppuun saattamisen. Välittäjä TRADEKllä on oikeus periä erillinen palkkio kaikista toimenpiteistä, joita asiakas pyytää päättyneen palvelun jälkeen, ellei toisin ole nimenomaisesti kirjallisessa sopimuksessa määrätty.

4.Erimielisyydet

4.1

Näitä yleisiä sopimusehtoja ja niitä mahdollisesti täydentävää asiakaskohtaista sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet, joita ei muuten voida sopia, ratkaistaan Pietarsaaren käräjäoikeudessa.