Kuljetus


Autorahti Ruotsista Pyydä Tarjous!

Ruotsin Örebrosta ja Tukholmasta toimitamme autoja Pietarsaaren terminaaliin kinteään hintaan. Kuljetamme myös ei ajokelpoisia autoja


Kuljetuspartnerimme kuljettavat säännöllisesti asiakkaidemme autoja rekalla kaikkialla Saksasta, Ruotsista ja muualta Euroopasta Suomeen kansainvälisillä kuljetusreiteillä 

Tarjoamme toki myös yksittäisten autojen kuljetuksia mutta edullisimman kuljetushinnan saa kun tilaa 3-11 auton kuljetuksen kerralla


Autonkuljettaja

Siirrämme myös autoja ajamalla Euroopasta Suomeen tai Suomesta esim Espanjaan. Henkilöautot ja muuttokuormat pakettiautolla. 

A,B,C kortti. Kysy lisää!

Autonkuljetus tapahtuu joko avokuormana umpikuormana tai erikoiskuljetuksena

Kokeneet ja erikoistuneet kuljetusliikkeet toimittavat autosi turvallisesti vaikka kotiovellesi tarvittaessa

Autot saapuu Helsingin Vuosaareen, Turkuun, Kotkaan tai Hankoon riippuen mistä auto on haettu

Toimitamme autot autoliikkeisiin tai lähimpään huoltoasemaan eri puolille Suomea

Kuljetukset seuraa Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisiä määräyksiä


Kuljetus ruotsista

Ruotsista voidaan hakea autot itse ja toimitamme Suomeen ajamalla Tukholma-Turku / Uumaja-Vaasa reitillä jos asiakas niin haluaa.  Jos haluat, järjestämme että voit itse ajaa autosi Suomeen


UmpikuormakuljetusErikoiskuljetusAuton kuljetus lentokoneella


Laivarahti - We Ship Worldwide


KULJETUSMUODON VALINTA

Aika on rahaa myös tilaus- toimitusketjussa. - Toimituksia järjesteltäessä on otettava huomioon kustannusten lisäksi myös toimitusaika, toimitusvarmuus ja toimitustäsmällisyys. Ostaja ja myyjä sopivat toimitusten toteuttamisesta, vastuista ja velvollisuuksista keskinäisessä kauppasopimuksessaan. Toimituslausekkeen valinnalla sinetöidään se, kummalle kaupan osapuolelle kuljetusten toteuttamisvastuu kuuluu.

Suomeen ja Suomesta voidaan kuljettaa tavaroita lähes kaikilla olemassa olevilla kuljetus­muodoilla:

 • maakuljetuksina joko avokuormana umpikuormana tai erikoiskuljetuksena
 • merikuljetuksina
 • autokuljetuksina
 • rautatiekuljetuksina
 • lentokuljetuksina
 • yhdistettyinä kuljetuksina
 • konttikuljetuksina
 • puoliperävaunukuljetuksina.

Kuljetusten suunnittelun tehtävänä on valita ja toteuttaa kuljetus kulloisenkin kuljetustarpeen mukaisesti. Kuljetusmuodon valintaan vaikuttavat luonnollisesti olemassa olevat kuljetuspalvelut ja niiden ominaisuudet, kuten

 • palveluiden tarjonta ja palvelukyky
 • kuljetuskustannukset, reitit, kuljetusaika ja luotettavuus
 • palvelujen lisäominaisuudet tai rajoitukset.

Valittaessa kuljetusmuotoa on otettava huomioon seuraavat seikat:

Tuonti- tai vientimaa sekä tavaran lähettäjän ja vastaanottajan etäisyys ja sijainti.

 • Kuljetettavan tavaraerän koko. Rahtikustannukset tulevat yksikköä kohti sitä edullisemmiksi, mitä suurempia tavaraeriä kuljetetaan.
 • Kuljetuksen kiireellisyys. Kiireellisille kuljetuksille on suunniteltava usein erityistoimenpiteet, joten ne maksavat enemmän kuin normaalissa ajassa ja tavanomaisissa olosuhteissa suoritetut kuljetukset. Yrityksen on pystyttävä tarjoamaan myös nopeita kuljetuksia kilpailukykynsä säilyttämiseksi. Joskus kiireellisissä kuljetuksissa kustannuksilla ei ole väliä, kunhan toimitus saadaan perille nopeasti.
 • Tavaran tekniset ominaisuudet, kuten mitat (pituus, leveys, korkeus), painot sekä toimituserän koko ja tilavuus.
 • Tavaran olomuoto, ominaisuudet ja jalostusaste- Kiinteät aineet, nesteet ja kaasut vaativat erityiset kuljetusolosuhteet samoin kuin vaaralliset aineet. Monet tuotteet vaativat termokuljetuksen (kylmä/lämpö).
 • Tavaran arvo. Arvokkaiden tuotteiden toimitukset on suunniteltava erityisen huolellisesti esimerkiksi rikkoutumisten ja varkauksien ehkäisemiseksi.
 • Tavaran vahinkoalttius. Helposti rikkoutuvat toimitukset vaativat huolellista kuljetussuunnittelua.
 • Tavaran pakkaus. Tavaran pakkausmahdollisuudet vaikuttavat usein valittavaan kuljetusmuotoon - toisin sanoen kullekin tavaralle tulee valita oikea pakkaustapa kuljetusmuodon mukaan.
 • Tavaran lastaus‑ ja purkuolosuhteet. Ennen kaikkea tulee kiinnittää huomiota siihen, että etukäteen otetaan selvää vastaanottajan purkuolosuhteista tai mahdollisuuksista purkaa erilaisia kuljetusyksiköitä, jotta ei käy niin, että tavarat lastataan sellaiseen kuljetusyksikköön, jota vastaanottaja ei pysty purkamaan. Tämä on varsin yleistä vietäessä tuotteita sellaisiin maihin, joiden logistiset toiminnot eivät ole yhtä pitkälle kehittyneitä kuin meillä Suomessa.
 • Tavaran välivarastointi ja välikäsittelyt sekä terminaaliolo­suhteet. Näitä ovat välivarastointi kuljetusliikkeiden terminaaleissa, satamavarastoissa sekä tulliterminaalissa, samoin kuljetukset suurina erinä tiettyyn ulkomaiseen varastoon ja jakaminen sieltä edelleen pienempiin eriin eri vastaanottajille.
 • Lähettäjämaan, vastaanottajamaan tai läpikulkumaiden erityis­olosuhteet ja rajoitukset.
 • Valittavan kuljetusmuodon omat erityisvaatimukset, rajoitukset ja kuljetusolosuhteet.

Kuljetusten suunnitteluun ja toteuttamiseen kuuluvat tehtävät

Kansainvälisten kuljetusten suunnitteluun ja toteuttamiseen kuuluu seuraavanlaisia tehtäviä:

 • kuljetusmuotojen ja reittimahdollisuuksien selvittäminen
 • kuljetusmaksujen, ‑tapojen ja teiden ennakkoselvitys
 • kuljetus- ja huolintasuunnitelmien laatiminen ja opastus
 • kuljetettavien tavaroiden ominaisuuksien selvittäminen
 • lähetyserien kokojen, kuljetusmittojen, painojen ja tilavuuksien selvittäminen
 • oikean pakkaustavan selvittäminen
 • pakkauksen, yksiköinnin ja merkinnän järjestäminen
 • maahantuonnin ja maastaviennin valmistelevien toimenpiteiden hoitaminen, kuten kauppalaskujen, lähetysluetteloiden, rahtikirjojen sekä tullaus- ja huolintapapereiden esivalmistelu
 • kuljetussopimusten solmiminen
 • tullaustapahtuman toteutus
 • kuljetuksiin liittyvä tavaroiden varastoinnin, käsittelyn, jakelun ja lajittelun organisointi
 • tarpeellisen informaation antaminen kaikille kauppatapahtuman osapuolille: myyjälle, ostajalle sekä kaikille niille sidosryhmille, jotka osallistuvat joko välittömästi tai välillisesti toimitustapahtumaan
 • kuljetusketjun rakentaminen, huolintatapahtuman organisointi ja toteutus
 • kuljetukseen liittyvien välillisten ja välittömien kustannusten valvonta.

Kuljetusreittien rajoitukset

Kuljetusreitit on suunniteltava ja valittava huolellisesti aina kullekin kuljetuserälle. Vakiintuneissa kuljetuksissa tulisi pohtia myös uusia, mahdollisesti soveltuvia ratkaisuja. Kuljetusreittien suunnittelussa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat:

Maantieteelliset rajoitukset

 • kuljetusmuodon rajoitukset
 • rajoitukset reitillä
 • terminaalit: rajanylityspaikat, satamat, sisämaan terminaalit
 • tunnelit: kalustolle asetetut rajoitukset, kuten korkeudet ja leveydet
 • sillat: painorajoitukset
 • vuodenaikojen vaikutukset.

Liikenteelliset rajoitukset

 • ruuhkautuneisuus: liikenteen ruuhkautuminen tiettyinä aikoina
 • ajokiellot: raskaan liikenteen ajokiellot viikonloppuisin tai tiettyinä aikoina
 • purkuolosuhteet: rajoitukset tai ruuhkat esimerkiksi satamissa tai terminaaleissa.

Muut syyt

 • poliittiset tapahtumat ja esteet: sodat, lakot
 • tullaustoimien rajoitukset: hitaus, monimutkaisuus; rajatarkastuksien hitaus
 • protektionismi eli kotimarkkinoiden suojaaminen.

Suomessa on tällä hetkellä kattava joukko erilaisia kansainvälisten kuljetusten kuljetusmuoto- ja reittivalintamahdollisuuksia. Kuljetuspalveluita tarjoavat huolinta-ja kuljetusyritykset rakentavat mitä erilaisimpia kuljetusratkaisuja ja kuljetusketjuja. Monet suo­malaiset kuljetusyritykset ovat muodostaneet ulkomaisten yritysten kanssa erilaisia yhteistyökuvioita, koska Suomen maantieteellisen sijainnin ja kuljetusalan yritysten suhteellisen vaatimattoman koon vuoksi ei ole mahdollista selviytyä yksin yhä kiristyvässä kansainvälisten kuljetusten kilpailussa. Tämä koskee kaikkia kuljetusmuotoja, niin maantie-, rautatie-, laiva- kuin lentoliikennettäkin.

MAANTIEKULJETUS

Maantiekuljetukset ovat keskeisin osa kuljetusjärjestelmää ja yleisin tavarankuljetuksen muoto. Noin 90 % tavarasta kuljetetaan kuorma-autolla. Yleisyyteen vaikuttavat maantiekuljetuksen rooli muiden kuljetusmuotojen esi- ja jälkikuljetuksessa sekä Suomessa maantieteellisesti laajalle alueelle hajasijoittunut teollisuus ja asutus. Muihin kuljetusmuotoihin nähden maantiekuljetukset ovat helposti toteutettavia ja nopeita. Lisäksi ne mahdollistavat ovelta ovelle -kuljetukset. Maantiekuljetukset sopivat monenlaisen tavaran kuljettamiseen paketeista merikonttien siirtoihin ja erikoiskuljetuksiin. Maantiekuljetuksesta käytetään usein puhekielessä nimitystä kumipyöräkuljetus, jolla tehdään ero rautateitse tapahtuvaan maakuljetukseen

Maantiekuljetukset voidaan jakaa usealla tavalla: esi- ja jälkikuljetukset, runko- ja siirtokuljetukset, nouto- ja jakelukuljetukset. Suomessa suuri osa maantiekuljetuksista toteutetaan suorina kuljetuksina lähtöpaikasta vastaanottopaikkaan ilman kuljetusvälineen vaihtoa tai tavaran välikäsittelyä. Kansainvälisessä liikenteessä maantiekuljetukset ovat usein osa kuljetusketjua, joka muodostuu eri vaiheista, joissa lähetettävää tavaraa käsitellään ja kuljetetaan eri välineillä.

Maanteillä tapahtuva kaupallinen tavarankuljetus on lailla ja asetuksilla säänneltyä luvanvaraista toimintaa (Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä 21.7.2006/693. Tämä laki on kumottu Lailla 24.5.2017/320, joka on voimassa 1.7.2018 alkaen.) Sääntelyn piirissä ovat muun muassa käytettävä kuljetuskalusto, kuljettajien koulutustaso ja kuljetusyritysten toiminta oman maan ulkopuolella.

We Ship Worldwide

Ocean shipping anywhere in the world