AUTON TUONTI PALVELUN tai VÄLITYSSOPIMUS & KÄYTTÖEHDOT

Päivitetty Pietarsaari 01.01.2019

Autoportaalin sopimus ja toimitusehdot

Myynti yritykselle ei sovelleta kuluttajansuojalakia vaan kauppalakia

Nämä yleiset sopimusehdot koskevat toiminimen Tradek AutoPortal, jäljempänä TRADEK, LY-tunnus 1431351-8 (Välittäjä TRADEK) asiakkailleen (asiakas) tarjoamia palveluja liittyen auton hankkimiseen Saksasta, Ruotsista tai muualta Euroopasta ja USAsta

Tämä sopimus syntyy, kun asiakas tilaa palveluja tai tuotteita välittäjä TRADEKIN autoportal.fi nettisivuston tai yrityksemme s-postin kautta. Tilaamisen yhteydessä asiakkaan tietoon sivustolla tai erikseen annetut sopimusta ja siihen sisältyviä palveluja koskevat seikat ovat osa tätä sopimusta. Tilauksessa eritellyt palvelun osat ovat suoritteita, joita sopimusteknisesti käsitellään ja jotka hinnoitellaan yhtenä kokonaisuutena.
Yleisesti on voimassa TRADEKIN ja ostajan / ostosta kiinnostuneen välillä sovittu maksukäytäntö kuten verkkosivullamme autoportal.fi on ilmoitettu

Tilaamalla tämän palvelun hyväksyt nämä käyttöehdot sekä nämä välityssopimusehdot.
Ajoneuvon kunnosta, tietojen oikeellisuudesta, asiakirjojen täydellisyydestä ja kaikesta tuotevastuu takuusta vastaa vain auton myyjä. Tämä pätee myös silloin, kun TRADEK, tai tältä toimeksiannon saanut henkilö, on nähnyt ja tutkinut ajoneuvon

AutoPortal on Tradekin välitystoiminnan markkinointinimi. Tradek AutoPortal toimii toisen elinkeinonharjoittajan edustajana
AutoPortal Tradek toimii välittäjänä ajoneuvon hankinnassa ostajan ja myyjän välillä
Vastuun kaupasta kantaa auton omistaja/autoliike eli myyjä eikä Tradek AutoPortal

Välityssopimuksen perusteella sitoutuu TRADEK ostajaa kohtaan ottamaan yhteyden myyjään ja hakemaan tietoa ajoneuvon saatavuudesta ja kunnosta sekä antamaan nämä tiedot sopivassa muodossa ostajalle eteenpäin (e-posti, puh, chat, whatsapp, sms)

Kaikki muutokset sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja siten, että ne on molemmin puolin hyväksytty viimeistään ennen muutetun palvelun aloittamista. Kirjeenvaihto tapahtuu pääsääntöisesti ensi sijassa chat palvelumme ja sähköpostin välityksellä.

Muiden viestimien kautta annetut sopimusta koskevat tiedotukset eivät päde. Erityisesti tekstiviestin, facebookin, puhelimen tai muun kanavan kautta annettu viesti ei ole sopimuksen tarkoittama ilmoitus. Suulliset muutokset katsotaan molemmin puolin hyväksytyiksi ja päteviksi ainoastaan, jos muutosta ehdottanut osapuoli toimittaa vastapuolelle vastaavan kirjallisen vahvistuksen yhden (1) vuorokauden kuluessa tai viimeistään ennen kuin muutosta sovelletaan. Muutoin toimitaan viimeisen kirjallisen sopimuksen ja näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Välittäjä TRADEK ei ole velvollinen pitämään asiakkaaseen yhteyttä puhelimitse, ellei tähän ole tilanteesta johtuen erityistä syytä, esimerkiksi kiireellistä päätöstä vaativassa tilanteessa.

Kaikki ostajalle annetut ajoneuvoa koskevat tiedot perustuvat ainoastaan myyjän antamiin tietoihin
Välittäjä TRADEKIN antama tarjous muuttuu samansisältöiseksi toimeksiantosopimukseksi asiakkaan hyväksymisellä joko allekirjoituksin tai hyväksynnän ilmaisulla sähköisessä muodossa, sähköpostilla, chatilla, whatsapilla ym tai suorittamalla sopimukseen liittyviä maksuja, jolloin hyväksyminen erityisesti varmistetaan sähköpostin välityksellä. Sähköpostivastaus otsikkotietoineen (headers) katsotaan allekirjoituksen veroiseksi, kun se on lähetetty asiakkaan sopimukseen merkitsemästä sähköpostiosoitteesta. Myös sopimukseen perustuva maksusuoritus katsotaan hyväksynnän ilmaukseksi ja maksua vastaava tosite tai sen kopio vastaa allekirjoitusta.

Sopimus on voimassa ja sitoo osapuolia, kunnes se joko päättyy, raukeaa, peruutetaan tai puretaan. Sopimusaikaa voidaan siirtää tai sopimus uusia molemminpuolisella kirjallisella suostumuksella. Sopimusta ei asiakas voi siirtää, pantata, myydä, eikä vastikkeettakaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Asiakas voi kuitenkin omalla vastuullaan sisällyttää sopimukseensa alitoimeksiannon toiselle henkilölle, joka myös osallistuu samaan aikaan samaan palveluun asiakkaan kanssa. Tällöinkin sopimuksen välittäjä TRADEKIN kanssa tehnyt osapuoli yksin on sopimussuhteessa välittäjä TRADEKIN kanssa ja vastaa molempien sopimuksen mukaisista velvoitteista kuten omastaan.

Sopimus lakkaa, kun toimeksiannon keskeinen sisältö on suoritettu, välittäjä TRADEKIN osalta, kun hän on luovuttanut auton ja luovutukseen liittyvät asiakirjat ja esineet joko rahdinkuljettajalle tai suoraan asiakkaalle sekä suorittanut mahdollisesti palautettavan tai korvattavan summan asiakkaalle, ja asiakkaan osalta, kun hän on vastaanottanut auton ja esineet tai palvelut ja suorittanut palkkiot loppuun (päättyminen), tahi sopimus raukeaa 30 päivän kuluttua tarjouksen hyväksymispäivästä, ellei etsinnästä vastaava osapuoli, välittäjä TRADEK tai asiakas, ole siinä ajassa voinut osoittaa riittävästi asiakkaan hakuehtojen mukaisia autoja (raukeaminen), kumpi ensin tapahtuu.

Jos haluat peruuttaa tilauksesi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme mahdollisimman pian. Huomaathan, että voit perua tilauksen vain ennen sen käsittelyä/lähettämistä 

Ostosopimus voidaan ainoastaan peruuttaa vakavan henkilökohtaisen syyn tai ylivoimaisen esteen johdosta, ellei välittäjä TRADEK ole siihen liittyviä suoritteita vielä osaksikaan luovuttanut asiakkaalle (peruuttaminen).
Ostosopimus voidaan purkaa molemminpuolisella kirjallisella suostumuksella jomman kumman vaatimuksesta (purkaminen), jolloin purkuehdoista sovitaan molemmin puolin.

Purkamis- tai keskeyttämispyyntöön mennessä luovutetuista suoritteista välittäjä TRADEKILLA on oikeus veloittaa ostopalveluhinnaston mukainen tai hinnaston yksikköhintoja soveltaen laskettu korvaus.

Raukeamiseen, peruuttamiseen tai purkamiseen mennessä suoritettu tai luovutettu maksamaton palvelun osa veloitetaan asiakkaalta laskulla. Raukeamiseen tai purkamiseen mennessä maksettu, vielä suorittamattoman tai luovuttamattoman palvelun osan osuus palautetaan asiakkaalle. Hyväksymätön tarjous on voimassa 1 (yhden) kalenterikuukauden sen lähettämispäivästä.

Välittäjä TRADEKIN joutuessa peruuttamaan sopimuksen tai siirtämään toimeksiannon tai sen osan suorittamista, rajoitetaan välittäjä TRADEKIN vastuu enintään peruuntuneesta toimeksiannosta tai sen peruuntuneesta tai siirretystä osasta sovittujen palkkioiden yhteismäärän suuruiseksi. Asiakkaan peruuttaessa tai purkaessa sopimuksen, erääntyvät kaikki maksamatta olevat palkkiot niiltä osin, kuin välittäjä TRADEK on luovuttanut suoritteita tai tilannut alihankintapalveluja, välittömästi maksettaviksi. Viivästyneistä maksusuorituksista peritään Suomen lain mukainen viivästyskorko ja sallitut perintäkulut.
Välittäjänä TRADEK ei vastaa ajoneuvon saatavuudesta tai mistään virheistä

Peruutusoikeus ei koske asiakkaan toivomusten mukaisesti toimitettua tavaraa tai ostoksia huutokaupassa

Välittäjä TRADEKIN peruuttaessa tai purkaessa toimeksiannon hän palauttaa asiakkaan ehkä jo maksamat varat, joita vastaava osa toimeksiannosta tai toimenpiteestä on suorittamatta. Välittäjä TRADEKIN mahdollisesti antamat vakuudet mitätöityvät sopimuksen rauetessa, purkautuessa ja peruuntuessa. Kaikki sopimusta koskevat muutokset ja ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti. Ylivoimainen este vapauttaa sekä välittäjä TRADEK että asiakkaan vahingonkorvausvastuusta, mutta ei vastaanotettujen suoritteiden maksamisesta eikä suorittamattoman palvelun osan hinnan palauttamisesta (Force Majeure-varaus).

Jos sovitun toimeksiannon, palvelun tai sen osan loppuun suorittaminen asian luonteesta johtuen ulottuu sopimuksen voimassaoloajan yli, rajoitetaan tällaisen suoritteen luovutukseen liittyvät, näissä sopimusehdoissa mainitut vastuut ja velvollisuudet koskemaan ainoastaan puuttuvan suoritteen arvoa ja laajuutta ja katsotaan sopimus kuitenkin muilta osin täytetyksi ja päättyneeksi. Sama koskee erillis toimenpidettä, jonka suorittamisesta on sovittu muutoin kuin alkuperäisessä toimeksiantosopimuksessa tai tilauksessa.

Välittäjä TRADEK sitoutuu asiakkaan ohjauksen mukaisesti valvomaan ja edistämään asiakkaan etua kaikissa toimeksiannon vaiheissa, vastuullisesti hoitamaan auton asiakirjoihin tehtävät muutokset voimassaolevien määräysten mukaan, sekä suullisesti kääntämään ja selittämään asiakkaalle kauppoihin liittyvät asiakirjat ja menettelytavat tarpeellisessa laajuudessa.

Välittäjä TRADEK joko suorittaa palvelun osan itse tai käyttää vastaavia alihankintapalveluja. Välittäjä TRADEK ja alihankkija vastaavat kukin omasta työstään suoraan asiakkaalle.

Välittäjä TRADEK ei vastaa ostetun auton ominaisuuksista asiakkaalle, vaan myyjä. Asiakas valitsee, tarkastaa ja ostaa auton välittäjä TRADEKIN antamien tietojen nojalla sekä vastaa valinnastaan itse. Myyjä vastaa antamiensa tietojen ja esittämiensä paperien oikeellisuudesta ja aitoudesta sekä myymänsä auton kunnosta Saksan ja Euroopan Yhteisön lakien ja säännösten mukaan suoraan asiakkaalle. Välittäjä TRADEK tarkastuttaa auton asiakkaan puolesta, jos tarkastuspalvelu sisältyy toimeksiantoon, ja lausuu kokemuksensa perusteella mielipiteensä auton kunnosta ja hinnasta sekä myyjän luotettavuudesta, mutta ei pyri vaikuttamaan asiakkaan ostopäätökseen muuten kuin ainoastaan välittämällä asiakkaalle edellä mainittuja tietoja.

VIRHEVASTUU. Autot tai tavarat myydään sellaisena kuin se on tai samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen. Kauppakirjassa on mainittu ne yksilöidyt viat, jotka myyjä tietää kaupan kohteessa olevan. Myyjä ei ole missään vastuussa mistään puutteesta tai viasta, joka kaupan kohteessa mahdollisesti ilmenee 

Välittäjä TRADEK ei saa antaa lainopillista neuvontaa eikä saa toimia asianajajana. Jos asiakkaan ja myyjän välille syntyy riita-asia tai asiakas haluaa esittää myyjälle vaatimuksia jälkeenpäin, voi välittäjä TRADEK toimia eri sopimuksella ja eri korvausta vastaan käytännön toimenpiteiden neuvonantajana, tulkkina, tekstien sisällön kääntäjänä ja asiamiehenä sekä tarvittaessa osoittaa asiakkaalle saksalaisen, autoalaa tuntevan laillistetun asianajajan, jonka kanssa asiakas voi myös itse suoraan asioida Suomen kielellä.
Välittäjä TRADEK ei vastaa siitä, että valittavina olevat autot, jo valittu auto tahi jo myyjältä varattu, tilattu tai ostettu auto voidaan asiakkaan haluamalla tavalla, hinnalla tai ajankohtana ostaa ja viedä pois Saksasta. 

Välittäjä TRADEK on ainoastaan velvollinen pyrkimään kaikin tavoin siihen, että asiakkaan osto- ja vientitavoite toteutuu, mutta ei ole vahingonkorvausvelvollinen, ellei tavoite välittäjä TRADEKistä riippumattomasta syystä toteudu asiakasta tyydyttävällä tavalla tai haluttuna ajankohtana.

TRADEK sitoutuu hoitamaan tehtävänsä asiallisen kauppatavan mukaisesti
Välittäjä TRADEK ei vastaa siitä, että markkinoilta yleensä tai asiakkaan käytettävissä olevan ajan puitteissa ja sopimuksen voimassaoloajan sallimalta etäisyydeltä löytyy riittävä tai haluttu määrä asiakkaan määrittelemiä autoja valittaviksi. Välittäjä TRADEKIN vastuu autojen löytymisestä, kun etsintätehtävä on uskottu välittäjä TRADEKILLE, rajoittuu etsintätehtävästä sovitun palkkion määrään siten, että ellei sopimuksen mukaista vähimmäismäärää vaihtoehtoisia autoja löydy, ei välittäjä TRADEK peri etsintäpalvelusta sovittua palkkiota. Asiakkaalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen valittavissa olevien autojen vähyyden johdosta.

Jos etsintätehtävä on jätetty asiakkaan vastuulle, ei välittäjä TRADEK ole velvollinen myöhemminkään ennen palvelun aloittamista tai palvelun kestäessä etsimään täydentäviä tai vaihtoehtoisia ehdokkaita, ellei asiakas siirrä etsintävastuuta välittäjä TRADEKILLE hyvissä ajoin ennen sopimusajan umpeen kulumista. Jos välittäjä TRADEK vastaa etsinnästä, huolehtii hän joka tapauksessa siitä, että ainakin 2 (kaksi) asiakkaan antamat kriteerit täyttävää tai lähinnä vastaavaa autoa on asiakkaan valittavana sopimuksen voimassaoloaikana jossakin Saksan, Ruotsin tai muun EU maan alueella.

Välittäjä TRADEK ei ole velvollinen noudattamaan asiakkaan toivomaa aikataulua ja tarkastamaan ehdotettuja autoja tai ottamaan myyjiin yhteyttä asiakkaan esittämänä aikana. Välittäjä TRADEKILLA on oikeus noudattaa omaa työaikatauluaan ja tarvittaessa käyttää palveluun koko sopimuksen voimassaoloaika. Asiakas hyväksyy riskin, että ehdotettu auto ei enää ole myytävänä, kun välittäjä TRADEK ottaa myyjään yhteyttä, eikä asiakkaalla tämän johdosta ole oikeutta esittää vaatimuksia tai ehtoja välittäjä TRADEKILLE.

Tarkastettuaan ostettavaksi aiotun auton on välittäjä TRADEK tai hänen edustajansa kuitenkin velvollinen raportoimaan auton kunto, antamaan lausuntonsa ja hankkimaan ostopäätös asiakkaalta puhelimitse, s-postilla tai tekstiviestillä

Asiakas sitoutuu käyttämään sopimuksen voimassaoloaikana välittäjä TRADEKIN palveluja tämän sopimuksen mukaisesti ja välittäjä TRADEKIN avustuksella tarkastamaan, ostamaan ja maksamaan tarjouspyynnössään määrittelemänsä auton, ellei erityistä syytä kaupasta pidättäytymiseen ilmene. Asiakas sitoutuu suorittamaan välityksestä sovitut palkkiot ja korvaukset sopimuksen mukaisesti. Asiakas sitoutuu myös suorittamaan auton siirtämisestä ja rahtauksesta aiheutuvat sopimuksen mukaiset kulut ja maksut etukäteen.

Asiakas on velvollinen suorittamaan hyvissä ajoin ja viimeistään neljä (3) täyttä pankki työpäivää ennen aiottua auton tarkastusta ja ostoa myyjäliikkeelle ja välittäjä TRADEKILLE tarvittavat, sopimuksessa eritellyt varat.

Jos etsintätehtävä on sopimuksessa jätetty asiakkaalle, tulee asiakkaan huolehtia siitä, että välittäjä TRADEK saa hyvissä ajoin ennen sopimusajan umpeen kulumista tiedon ehdolle asetetuista autoista ja niiden keskinäisen suosituimmuusjärjestyksen.

Asiakkaan laiminlyönnistä johtuvista vaikeuksista, tappioista tai kuluista vastaa asiakas itse. Autoon kohdistuvista, tämän sopimuksen ulkopuolella olevista kuluista vastaa auton omistaja, siis asiakas. Erityisesti tämä koskee auton ripeästi jälleen ajokuntoiseksi saattamista vian ilmettyä siirtoajon aikana, hinausta, säilyttämistä ja starttiapua sekä auton vakuuttamista ostohetken jälkeen. Jos välittäjä TRADEKILLE syntyy autoon kohdistuvia sopimuksen ulkopuolisia kuluja, on välittäjä TRADEKILLA oikeus saada tositteita vastaan asiakkaalta vastaava täysi korvaus.

Rahdinkuljettaja tai siirtäjä vastaa autosta vastaanotosta asiakkaalle tai varustamolle luovutukseen saakka. Eri luovutusvaiheiden kirjaamisesta vastaa kukin luovuttava tai vastaanottava osapuoli.
Asiakas on velvollinen tarkastamaan auton (tavaran) sekä ulko- että sisäpuolelta välittömästi saatuaan sen haltuunsa, jo luovutuspaikalla, ja reklamoimaan todennäköisestä kuljetusvaurioista luovuttajalle heti, ennen auton siirtämistä luovuttajan näköpiiristä. Kaikki reklamaation aiheet on asiakkaan yksilöitävä ja dokumentoitava heti uhalla, että moite voidaan katsoa aiheettomaksi. 

Mikäli mahdollista, asiakkaan on syytä valokuvata auto ennen vastaanottamista, erityisesti niiltä osin, joissa asiakas epäilee välittäjä TRADEKIN työvirhettä, kuljetusvauriota tai puutteellista luovutusta. Reklamaation aiheesta on ilmoitettava välittäjä TRADEKILLE heti, jotta moitteen aiheellisuus voidaan varmistaa. Asiakas voi vetää aiheettoman reklamaation takaisin, mutta rahdinkuljettaja ei pääsääntöisesti ole velvollinen hyväksymään jälkeenpäin tehtyä moitetta.

Myyjän tuotevastuu koskee vain kuluttajan asemassa olevaa ostajaa. Reklamaatio autossa ilmenevästä, jo kaupantekohetkellä autossa olleesta viasta, jota ei tarkastaessa, koeajossa tai vastaanottaessa voitu havaita, ja josta asiakas ei ollut autoa ostaessaan tietoinen, on osoitettava auton saksalaiselle (tai ulkomaalaiselle) myyjälle ja voidaan toimittaa välittäjä TRADEKILLE käännöstä ja edelleen toimittamista varten. Välittäjä TRADEK on velvollinen avustamaan asiakasta vaatimusten ohjaamisessa siten, että myyjä reklamaatiotapauksessa joutuu vastaamaan viallisesta tuotteestaan Saksan lainsäädännön mukaisesti. Reklamaatio-oikeus on kuluttajalla myös ns. toissijaisesta viasta eli viasta, jonka aiheuttaa autossa kaupantekohetkellä ollut toinen, havaitsematta jäänyt vika tai puute. Myyjän tuotevastuu ei kata kulutusosia, jotka normaalikäytössäkin on aika ajoin uusittava tai korjattava.

Takuu ei koske ammattimaisessa tai kilpailukäytössä ollutta tai jälleenmyyntitarkoitukseen hankittua ajoneuvoa. 

Sopimus ja toimeksianto koskevat välittäjä TRADEKIN toimintaa sopimuksen tekohetkestä toimeksiannon päättymiseen. Välitystoimeksiannon päätyttyä ei välittäjä TRADEKILLA ole velvollisuutta toimeksiantoon kuuluvana luovuttaa asiakkaalle muita suoritteita kuin toimeksiantosopimukseen sisältyvien toimenpiteiden mahdollisesti loppuun saattamisen. Välittäjä TRADEKILLA on oikeus periä erillinen palkkio kaikista toimenpiteistä, joita asiakas pyytää päättyneen palvelun jälkeen, ellei toisin ole nimenomaisesti kirjallisessa sopimuksessa määrätty.

Näitä yleisiä sopimusehtoja ja niitä mahdollisesti täydentävää asiakaskohtaista sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet, joita ei muuten voida sopia, ratkaistaan Pietarsaaren käräjäoikeudessa.

Käyttöohje & Tietosuojakäytäntö

1. KÄYTTÖEHDOT

Näissä käyttöehdoissa kerromme Internet-sivuillamme julkaistavan aineiston käyttöä koskevat ehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteemme. Yhtiöllämme on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.

Internet-sivumme on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta. Näihin ehtoihin ja Internet-sivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Sivut sisältävät tietoa EU maiden merkkiliikkeiden autoja.

Kaikki näiden sivujen sisältämä tieto on tarkoitettu ainoastaan tiedotuskäyttöön.

Näiden sivujen sisältämät tiedot on pyritty saattamaan mahdollisimman kattavaksi. Varaamme kuitenkin itsellemme oikeuden suorittaa muutoksia milloin tahansa ja ilman ennakkovaroitusta, koskien mallistoa, varusteita, teknisiä tietoja sekä saatavuutta

Vaikka emme ole velvollinen tarkkailemaan ja/tai seuraamaan mitään sivujemme käyttäjien lähettämiä viestejä, ja vaikka emme kanna niihin liittyen minkäänlaista vastuuta, varaamme itsellemme oikeuden tarkastaa käyttäjien viestejä aika ajoin sekä poistamaan niin katsoessaan minkä hyvänsä viestin sivuilta ilman selityksiä.

AutoPortal on Tradekin markkinointinimi välitystoimintaamme

  • Tradek AutoPortal toimii toisen elinkeinonharjoittajan edustajana
  • AutoPortal Tradek toimii välittäjänä, Eikä myyjänä
  • Vastuun kaupasta kantaa myyjä eikä Tradek AutoPortal

Autojen hinnat ja ehdot

Näillä sivuilla esiintyvät hintatiedot on tarkoitettu yksinomaan tiedotuskäyttöön. Vasta tarjouksissa jonka lähetämme erikseen asiakkaallemme siinä on yleensä viimeinen hinta mistä lopullinen kauppahinta koostuu

Minkä hyvänsä auton osto on aina erillisen toimeksiantosopimuksen ja välityssopimuksen ehtojen alainen.

Tradek AutoPortal välittää autoja tilauksesta, eli toimeksiantona asiakkaalle autoja suoraan eri B2B automyyntiverkostosta tai autoliikkeestä Euroopasta. Nämä toimittajat, eri B2B automyyntiverkostot yleensä seuraa yleisiä kaupan ehtoja omassa maassaan.

Copyright-huomautus

Näiden sivujen koko sisältö on tekijänoikeuslakien alainen. Näillä sivuilla esiintyvää tietoa, tekstiä, kuvia tai grafiikkaa saa käyttää ainoastaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, eikä sitä saa jäljentää, muokata, välittää, lisensioida tai julkaista kokonaisuudessaan tai osittain missään tarkoituksessa ilman kirjallista lupaamme. Lehdistötiedotteita saa julkaista tiedotusvälineissä edellyttäen, että lähde mainitaan.

Tavaramerkit

Kaikki näillä sivuilla esiintyvät tavaramerkit, tunnukset ja palvelumerkit ovat TRADEKIN tai kolmansien osapuolien omaisuutta. Niitä ei ole lupa käyttää, ladata, kopioida tai levittää missään muodossa ilman TRADEKIN tai mahdollisen kolmannen osapuolen lupaa.

Hyperlinkit

Sivuillamme voi olla hypertekstilinkkejä muille Internet-sivuille, jotka ovat sivuihimme nähden täysin itsenäisiä. Emme takaa tällaisten hypertekstilinkkien tai muiden Internet-sivujen tietojen tarkkuutta, täydellisyyttä tai oikeellisuutta. Siirtyminen sivuiltamme linkkien kautta muille Internet-sivuille tapahtuu omalla vastuullasi.

Tietojen oikeellisuutta ei ilmaista eikä taata

Vaikka pyrimme kaikin käytettävissään olevin keinoin varmistamaan, että kaikki näillä sivuilla oleva tieto pitää paikkansa, ei paikkansapitävyyttä kyetä takaamaan, emmekä vastaa näillä sivuilla esiintyvien tietojen paikkansapitävyydestä, täydellisyydestä tai aitoudesta. Nämä sivut ja kaikki niissä esiintyvä tieto ja materiaali toimitetaan "sellaisenaan", ilman suoria tai välillisiä takuita.

Vastuun rajoittaminen

Sanoudumme ehdottomasti irti kaikesta vastuusta koskien kaikkia suoria, epäsuoria, satunnaisia, seurannais- tai muita vahinkoja, jotka aiheutuvat tai jotka millään tavoin liittyvät pääsyyn sivuillemme tai sivujemme käyttöön, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kaikenlaiset menetykset tai vahingot, jotka ovat aiheutuneet tietokoneviruksista omalle tietokonelaitteistollesi tai liittyvät TRADEKIN toimittajien sivuilta saamiesi tietojen oikeellisuuteen.

Periaatteiden päivittäminen

Varaamme itsellemme oikeuden päivittää näitä periaatteita aina kun liiketoiminta niin edellyttää. Pyydämmekin sinua vierailemaan ajoittain tällä sivulla, jotta voit tarkastaa kulloinkin voimassa olevat periaatteet.

2. TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tämä käytäntö koskee henkilötietojen käsittelyä erilaisten tarjoamiemme tai puolestamme tarjottujen palvelujen, työkalujen, sovellusten, verkkosivustojen, portaalien (verkossa tapahtuvien) myynninedistämiskampanjoiden, markkinointitoimien, sponsoroitujen sosiaalisen median sivustojen ja vastaavien yhteydessä.

Tämä käytäntö sisältää yleiset säännöt ja selitykset. Sitä täydentävät tarjoamiemme tai puolestamme tarjottujen palvelujen, työkalujen, sovellusten, verkkosivustojen, portaalien (verkossa tapahtuvien) myynninedistämiskampanjoiden, markkinointitoimien, sponsoroitujen sosiaalisen median sivustojen ja vastaavien yhteydessä julkaistut, niitä koskevat erilliset tietosuojailmoitukset. Nämä tietosuojailmoitukset saatetaan käyttäjän tietoon aina, kun hänen henkilötietojaan tarvitaan edellä mainituissa toiminnoissa (esimerkiksi verkkosivustoissa, portaaleissa, henkilökohtaisessa viestinnässä, uutiskirjeissä, muistutuksissa, kyselyissä, tarjouksissa tai tapahtumissa).

Tämä käytäntö koskee kaikkia henkilötietoja, joita TRADEK AutoPortal (joista käytetään tässä käytännössä myös yhteisnimitystä "TRADEK" tai "me" taivutusmuotoineen) kerää tai joita sen puolesta kerätään.

Jos hyväksyt tämä käytännön ehdot, annat TRADEKILLE luvan käsitellä henkilötietojasi tässä käytännössä kuvatulla tavalla.

Käytämme kaikkea sivujemme välityksellä lähetettyä henkilökohtaista tietoa ainoastaan parantamaan sinulle tarjottuja palveluita. Pyrimme kaikin keinoin varmistamaan henkilötietojen turvallisen keruun, välittämisen sekä tallennuksen, niiden luottamuksellisuuden huomioon ottaen. Emme käytä henkilötietojasi ei-pyydettyjen viestien tai tietojen lähettämiseen, emmekä myöskään jaa kyseisiä tietoja tai myy niitä kolmannelle osapuolelle.

Evästeet

Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP-osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla nk. eväste-tiedostoja (cookies) tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Kävijä voi selaimen asetuksilla kieltää cookies-tiedostojen lähettämisen koneellensa mutta tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia sivujemme osia. Näitä tilastotietoja käytetään sivujen kehittämiseen ja parantamiseen.

Henkilötietojen suojaus

Henkilötietojen suojaus ja käsittelyn tietoturvataso on toteutettu tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein.

Arvostamme haltuumme annettuja henkilötietoja ja sitoudumme käsittelemään niitä oikeudenmukaisella, avoimella ja turvallisella tavalla. TRADEKIN noudattamat yleiset periaatteet ovat seuraavat:

•Laillisuus: keräämme henkilötietoja vain oikeudenmukaisesti, laillisesti ja avoimesti.

•Tietojen minimointi: keräämme vain niitä henkilötietoja, joita välttämättä tarvitsemme alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

•Käyttötarkoituksen rajaaminen: keräämme henkilötietoja vain tiettyihin, määriteltyihin ja luvallisiin tarkoituksiin emmekä käsittele henkilötietoja tavalla, joka ei ole yhteensopiva näiden tarkoitusten kanssa.

• Tietojen oikeellisuus: huolehdimme siitä, että henkilötiedot ovat oikeita ja ajan tasalla ilmoittamiesi tietojen mukaisesti.

• Tietojen suojaaminen: käytämme teknisiä ja organisatorisia menetelmiä, jotka takaavat tietosuojan asianmukaisen tason ottaen huomioon muun muassa suojattavien henkilötietojen laadun. Nämä menetelmät estävät tietojen oikeudettoman julkaisemisen tai käsittelyn, tahattoman tai luvattoman tuhoamisen, katoamisen, muuttamisen sekä muun luvattoman käsittelyn.

• Pääsy tietoihin ja tietojen oikaisu: tietoihin pääsyssä ja oikaisussa noudatamme tietosuojalakien ja -asetusten sinulle suomia oikeuksia.

• Rajoitettu säilytys: säilytämme henkilötietoja tietosuojalakien ja -asetusten vaatimalla tavalla. Emme säilytä tietoja pitempään kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty.

• Suojaaminen kansainvälisissä siirroissa: takaamme että ETA-alueen ulkopuolellesiirrettävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

• Suojaus kolmansilta osapuolilta: takaamme, että kolmansien osapuolten suorittama henkilötietojen käsittely (ja henkilötietojen siirto kolmansille osapuolille) tapahtuu voimassa olevien lakien mukaisesti ja sopimusteknisin keinoin suojattuna.

• Suoramarkkinoinnin laillisuus ja evästeet: kun lähetämme markkinointimateriaalia tai käytämme evästeitä käyttäjien laitteissa, teemme sen vain voimassa olevien lakien mukaisesti.

Pyytäessämme henkilötietoja ilmoitamme selvästi mihin tarkoitukseen niitä keräämme. Nämä tiedot annetaan käyttäjälle tietoa kerättäessä/erillisen tietosuojailmoituksen kautta. Tämä ilmoitus voi olla esimerkiksi mukana tietyissä palveluissa (esimerkiksi tietoliikennepalveluissa), sähköisissä uutiskirjeissä, muistutuksissa, kyselyissä, tarjouksissa, tapahtumakutsuissa tai vastaavassa asiakasviestinnässä.

Valintasi ja oikeutesi henkilötietojen käsittelyyn liittyen

Haluamme toimia kanssasi mahdollisimman avoimesti voidaksesi päättää, miten käytämme henkilötietojasi.

•Yhteydenottotapaa koskevat valinnat

Muuttamalla tietosuoja-asetuksia, päivittämällä käyttäjätiliäsi, toimimalla ilmoitettujen tilauksen peruuttamisohjeiden mukaisesti tai olemalla meihin yhteydessä voit tehdä erilaisia valintoja siitä:

-miten haluat meidän ottavan sinuun yhteyttä,

-minkä kanavan kautta (esimerkiksi sähköpostitse, sosiaalisen median kautta, puhelimitse...),

-mihin tarkoitukseen,

-kuinka usein.

•Henkilötiedot

Ottamalla yhteyttä tietosuojan yhteyshenkilöömme ja voimme selvittää, mitä sinua koskevia henkilötietoja olemme tallentaneet ja mistä ne ovat peräisin. Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää ne haluamallesi kolmannelle osapuolelle.

•Oikaisut

Sinulla on oikeus vaatia meitä korjaamaan tai täydentämään virheelliset tai puutteelliset henkilötietosi.

•Rajoitukset

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista (esimerkiksi henkilötietojesi oikeellisuuden tarkistamisen ajaksi).

•Kiellot

Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointiin (voit halutessasi myös ilmoittaa meille, minkä kanavan kautta ja kuinka usein haluat meidän ottavan yhteyttä) tai henkilötietojen jakamiseen kolmannen osapuolen kanssa markkinointitarkoitukseen.

Jos haluat tietää, mitä sinua koskevia henkilötietoja olemme tallentaneet ja mistä ne ovat peräisin, ota yhteyttä tietosuojan yhteyshenkilöömme.

Voit myös pyytää meitä poistamaa itseäsi koskevat tiedot lukuun ottamatta tietoja, jotka on säilytettävä tiettyihin erikoistarkoituksiin (kuten tietyn tapahtuman todistamiseksi) tai tietoja jotka on lain mukaan säilytettävä.

Sinulla on oikeus esittää valitus asianmukaiselle tietosuojaviranomaiselle. Jos rekisterinpitäjänä on TRADEK AutoPortal , vastaava tietosuojaviranomianen on tietosuojavaltuutettu.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja voidaan käsitellä voimassa olevan lain mukaisesti seuraavissa tilanteissa:

- Kyseinen henkilö on antanut meille suostumuksensa tietojen käsittelemiseen ilmoitettuun tarkoitukseen (kyseistä käsittelyä koskevan tietosuojailmoituksen mukaisesti). Kyseisellä henkilöllä on mahdollisuus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

- Käsitteleminen on välttämätöntä sopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi

- Käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, jota henkilön oikeus yksityisyyden suojaan ei kumoa. Tällainen oikeutettu etu ilmoitetaan asianmukaisesti kyseistä käsittelyä koskevassa tietosuojailmoituksessa.

- Käsitteleminen on välttämätöntä lain velvoitteiden täyttämiseksi.

Meille on tärkeää, että säilyttämämme henkilötiedot ovat oikeita ja ajantasaisia. Tästä syystä käyttäjän tulee ilmoittaa meille henkilötietojensa muutoksista mahdollisimman pian ottamalla yhteyttä asioita hoitavaan yhteyshenkilöömme. Teemme tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että mahdolliset virheelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan ja korjataan ohjeiden mukaan.

Käyttäjällä on oikeus saada nähtäväkseen käsittelemämme häntä koskevat henkilötiedot. Käyttäjällä on oikeus pyytää virheellisten ja puutteellisten henkilötietojen korjaamista tai poistamista. Jos haluat lisätietoja oikeuksistasi yksityisyyden suojaan liittyen tai jos haluat pyytää toimenpiteitä oikeuksiasi koskien, ota yhteyttä meihin

Säilytämme tietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeellista alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai laki sitä vaatii.

Kolmas osapuoli voi käsitellä henkilötietoja vain, jos kyseinen osapuoli on sitoutunut noudattamaan näitä teknisiä ja organisatorisia tietosuojatoimia.

Tietosuojan ylläpitäminen tarkoittaa henkilötietojen luottamuksellisuuden, yhtenäisyyden ja käytettävyyden turvaamista.

(a) Luottamuksellisuus: estämme henkilötietojen ei-toivotun paljastumisen kolmansille osapuolille.

(b) Yhtenäisyys: valtuuttamattomat osapuolet eivät pääse muokkaamaan tietoja.

(c) Käytettävyys: varmistamme, että valtuutetut osapuolet pystyvät tarvittaessa käyttämään henkilötietoja.

Tietosuojamenettelyihimme kuuluvat seuraavat osa-alueet: käyttöoikeuksien suojaaminen, varmuuskopiointi, seuranta, tarkastus ja ylläpito, jatkuvuuden ja tietosuojaloukkausten hallinta ym.

Henkilötietojen luovuttaminen

Riippuen käyttötarkoituksesta voimme luovuttaa henkilötietoja seuraaville vastaanottajaryhmille:

a) Omassa organisaatiossamme ja brändiympäristössämme:

- valtuutetuille yrityksemme työntekijöille

- oman organisaatiomme eri toimipisteille

- Asiakkaan suostumuksella auton myyntiliikkeille

b) Liiketoimintakumppanit:

- Mainos-, markkinointi- ja PR-toimistot: auttavat meitä toteuttamaan mainos- ja markkinointikampanjoitamme sekä arvioimaan niiden tehokkuutta

- Liikekumppanit: esimerkiksi luotettavat yritykset, jotka voivat käyttää henkilötietoja tilattujen palveluiden ja/tai tuotteiden toimittamiseen ja/tai jotka voivat toimittaa asiakkaalle markkinointimateriaalia (sillä edellytyksellä, että kyseinen henkilö on suostunut vastaanottamaan tällaista markkinointimateriaalia). Pyydämme tällaisia yhtiöitä aina toimimaan voimassa olevien lakien ja tämän käytännön mukaisesti ja kiinnittämään erityistä huomiota henkilötietojen luottamuksellisuuteen.

- TRADEK AutoPortalin palveluntarjoajat: yhtiöt, jotka tarjoavat palveluita TRADEKILLE tai sen puolesta tällaisten palveluiden tarjoamiseksi (TRADEK AutoPortal voi esimerkiksi jakaa henkilötietoja ulkoisten IT-palveluntatarjoajien kanssa)

c) Muut kolmannet osapuolet:

- lain niin vaatiessa tai jos se lain mukaan on tarpeen TRADEKIN suojelemiseksi:

- lain vaatimusten, viranomaispyyntöjen, oikeuden määräysten, oikeusprosessien, viranomaisten raportointi- ja tietojen tallennusvaatimusten ym. toteuttamiseksi

- TRADEKIN käytäntöjen ja sopimusten noudattamisen valvomiseksi ja niiden vaatimusten toimeenpanemiseksi

- TRADEKIN ja/tai sen asiakkaiden oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden varmistamiseksi

- yhtiön toimintoihin liittyen: TRADEKIN liiketoiminnan tai sen osan siirtämisen tai fuusion, yhteenliittymän, määräysvallan vaihtumisen, uudelleenorganisoinnin tai realisoinnin yhteydessä.

Edellä kohdissa b) ja c) luetellut kolmannet osapuolet - erityisesti palveluntarjoajat jotka saattavat tarjota tuotteitaan ja palveluitaan TRADEKIN palveluiden tai sovellusten tai omien kanaviensa kautta - voivat kerätä henkilötietoja myös itse. Tällöin nämä kolmannet osapuolet ovat yksinomaan vastuussa näiden henkilötietojen hallinnasta ja toimiminen näiden tahojen kanssa tapahtuu heidän ehtojensa mukaisesti.

Sosiaalisen median käyttö

Asiakas voi jakaa omalla sosiaalisen median profiilillaan tiettyjä sisältöjä www.autoportal.fi sivustolta. Näillä sosiaalisilla medioilla on omat käyttöehtonsa, jotka on otettava huomioon sosiaalisessa mediassa toimittaessa. Sosiaalisessa mediassa julkaisemisesta voi olla omat seurauksensa esimerkiksi julkaisijan omaan tai sellaisten henkilöiden yksityisyyden suojaan, joiden henkilötietoja julkaisija jakaa. Julkaisija on vastuussa omista julkaisuistaan. TRADEK ei ole siitä missään vastuussa.

Siirrot ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää ETA-alueen ulkopuolelle ja niitä voivat käsitellä sekä me että ETA-alueen ulkopuoliset vastaanottajat. Jos henkilötietoja siirretään ETA-alueen ulkopuolelle maihin, joiden tietosuoja ei yleisesti ottaen ole saman tasoinen kuin ETA-maissa, TRADEK AutoPortal ottaa käyttöön tarvittavat toimet, jotka takaavat henkilötietojen riittävän suojaustason. Nämä toimet voivat olla esimerkiksi vastaanottajien kanssa tehtyjä sitovia sopimuksia, jotka takaavat tällaisen riittävän suojaustason.

Ilmoitamme aina selvästi, kun siirrämme henkilötietoja ETA-alueen ulkopuolelle. Nämä tiedot annetaan käyttäjälle erillisen tietosuojailmoituksen kautta. Tämä ilmoitus voi esimerkiksi olla mukana tässä tietosuojakäytännössä, tietyissä palveluissa (esimerkiksi tietoliikennepalveluissa), sähköisissä uutiskirjeissä, muistutuksissa, kyselyissä, tarjouksissa, tapahtumakutsuissa tai vastaavissa.

3. JURIDISET TIEDOT

Tämä tietosuojakäytäntö noudattaa sekä täsmentää voimassa olevan tietosuojalain vaatimuksia. Mikäli tämä käytäntö ja voimassa oleva tietosuojalainsäädäntö ovat ristiriidassa, noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

TRADEK AutoPortal voi milloin tahansa tehdä tähän käytäntöön muutoksia. Tarkistaa tietosuojakäytännön säännöllisesti mahdollisten muutosten varalta.

Mikäli haluat ottaa meihin yhteyttä, löydät lisätietoja yhteydenottosivultamme